KIZOME DIGITAL 3D SHIBORI By KIICHI MATSUOKA (KYOTO SHIBORI BIKYO) Solo Exhibition

Date September 2 - October 1, 2017